พระคาถาที่ใช้กับพระเครื่อง

4 posts / 0 new
เวลาโพสล่าสุด
โอสถ
พระคาถาที่ใช้กับพระเครื่อง

อาราธนาพระสวมคอ
พระ พุทธัง อาราธธะนานัง พระธัมมัง อาราธธะนานัง พระสังฆัง อาราธธะนานัง พุทธังมาเลมา โสมาโภมามะ ธัมมัง มาเลมา โสมาโภมามะ สังฆังมาเลมา โลมาโภมามะ นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นอ ออ นอ กะ สัมาอะระหัง พุทโธ

พระพุทธัง อารธนานัง พระธัมมังอารธนานัง พระสังฆังอารธนานัง
พระพุทธธังรักษา พระธัมมังรักษา พระสังฆังรักษา บิดามารดารักษา
ครูบาอาจารย์รักษา พระพรหมเทวารักษา ขมามิหัง

คาถาปลุกพระเครื่อง
พระพุทธัง อาราธนานัง พระธัมมังอารธนานัง พระสังฆังอารธนานัง นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ โสทายะ


คาถาผูก
พระ พุทธังอารธนานัง พระธัมมังอารธนานัง พระสังฆังอารธนานัง อุกาสะอาราธะนานังกะโมริ พุทธะรัตนัง ธัมมะรัตนัง สังฆังรัตนัง ติณนังรัตนังอานุภาเวนะ อิมังองคะพันธะนังอาธิถามิ ทุติยัมปิอิมังองคะพันธะนังอาธิถามิ ตะติยัมปิ อิมังองคะพันธะนังอาธิถามิ อิมังกายะพันธะนังอาธิถามิ ทุติยัมปิอิมังกายะพันธะนังอาธิถามิ ตะติยัมปิอิมังกายะพันธะนังอาธิถามิ พระพุทธัง อาราธนานัง พระธัมมังอารธนานัง พระสังฆังอารธนานัง นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ โสทายะ เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ เอหิสัพพะมนต์ สัพพะดลกาย เอหิคาถม เอหิคาถาย เอหิสรรพครู สัพพะแสงสาย สัทธังสุตตะวา สะรีเรเมติฎฐันตุ

คาถามหาจินดามณีมนต์
สิทธิ วิชา มหามันตัง จินดามณี ทิวากะรัง ภูมิยา โจระปา ตัสสมิง ทิพพะจักขุง ถาวะทิสสะเร จันทาเทวี อัสสะมุกขี ทุติยาปะ ทะลักขะณา มะณีจินดา ปัญจะทานัง ยะสังทาสิทาสัง มาตาปุตตัง วะอะโรสัง มะณีจินดา สะหัสสะโกฏิ เทวานัง มะนุสสะ เทวานัง สะมะณะจิตตัง ปุริสะ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา มะหามะณีจินดา เอหิพุทธา ปิโยเทวะ มะนุสสานัง มะหามะณีจินดา เอหิธัมมัง ปิโยพรหมมา นะมุตตะโม มะหาจินดามะณี เอหิสังฆัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปินินทะรียัง นะมามิหัง พุทโธ โสภะคะวา ธัมโม โสภะคะวา สังโฆ โสภะคะวา อินทะ สะเนหา พรหมมะ สะเนหา อิตถี สะเนหา ราชาเทวี มะณี รักขัง จิตตัง ปิยัง มะมะ

คาถาอัญเชิญอาคมเข้าสู่ตัวเรา
เอ หิ คาถัง ปิยัง กาโย ทิศาปาโมขัง อาจาริยัง เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ กูจะสูบพระคาถาขึ้นไว้ในคอ กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเกศ ครูอาจารย์ของกู ท่านจึงยกให้กูเลิศกว่าคนอื่นทั้งหลาย เอหิ คลาย คลาย ปิยังมะมะ
พุทธังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิ มาเรมะระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
ธัมมังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิ มาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
สังฆังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิ มาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัญฉาหิ
กะขะคะฆะงะ จะฉะชะฌะญะ ฏะฐะฑะฒะนะ ตะถะทะธนะ ปะผะพะภะมะ ระยะละวะสะหะฬะอัง
ทรงอะ ทราอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงอา ทรงอิน ทรงอะ ทรงนะโม พุทธายะ ทรงอักขระ 44 ตัว โอกาเส ติฎฐาหิ ติฎฐาติ

คาถาพระธรณีสาร เพื่อลบล้างอัปรีย์จัญไรเสนียดสิ่งใด ๆจะไม่มารบกวน จะยกเลิกในความผิดธรรมเนียม หรือ การผิดครูที่ได้ผ่านมา จึงต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารประพรมและอาบกิน ทุกข์ภัยจะได้ห่างหาย

สี โลเม พุทธะเทวัญจะ นาลาเต พรหมมะเทวะตา อัทะเย นะรากันเจวะ หะเถ ปะระเม สุรา ปาเทถะ เพชรฉลูกันเจวะ สัพพะกัมมะ ประสิทธิเม สมุหะติ สมุหะตา สมุหะเสนาลุยยะ ถอนยะ คัตชะตา คัตชะมุมหิ โอกาเสติ ติดถาติ สมุหะติ สมุหะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ถ้าจะให้ขลังมากขึ้นต้องประจุเสียก่อน


คาถาประจุน้ำมนต์
นะ คือพระกุกกุสันโธ โม คือพระโกนาคม พุท คือพระพุทธะกะสะพะ ธาคือ องค์พระสัมมานะโคดม ยะ คือองค์พระศรีอาริยะเมตไตรย์ ขอเดชะพระบารมีพระพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ จงเสด็จลงมากำราบหมู่มารไพรี ทั้งฝูงผีปีศาจราชทูต ผีภูตและผีพราย ทั้งโป่งเปรตอสูรกาย ที่แกล้งกระทำมารยาสาไถย แกล้งให้มีโรคภัยไข้โรคา ผีตายโหงตายห่า จงอย่ามากล้ำกราย สารพัดที่สุด อาวุธทั้งหลาย ขอให้เกรี้ยวกราดปราบสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายเหลือขนาด ทั้งอุบาทว์และจัญไร ทั้งคุณทั้งไสยที่เขาใช้ให้มา ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งเบื้องต่ำและเบื้องสูง ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน อีกทั้งคุณผีและคุณคน หุ่นไล่กาฟ้าพยนต์และอาถรรพ์ทั้งหลาย ที่เขาฝังไว้ในหนทางในระหว่างประตูยนต์
ขอ เดชะพระสัพพัญญูเจ้า จงลงมาทำลายล้างด้วยวิชา ข้าพเจ้าจะขออาราธนาถึงคุณพระสงฆ์ผู้ที่ทรงศิลอันบริสุทธิ์ สวนมนต์วนสายสิญจน์ ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ เป็นมงคลล้างโทษทัณฑ์ให้ห่างหาย สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สารพัดเสนียดจัญไร วินาศสันติ ขอให้ปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงหนีห่างไกลออกไปจากเขตสถานนอกขอบจักรวาล ณ บัดนี้
พุทธัง จักกะวารัง อะหังปิดตังชานามิ ธัมมังจักกะวารัง อะหังปิตังชานามิ สังฆัง จักกะวารัง อะหังปิตังชานามิ คัตชะมุมหิ
โอม จตุโกณจา มหายันตัง อักขระสันตัง คาถาสันตัง วิกรึงคะเร
ทุติยัมปิ จตุโกณจา มหายันตัง อักขระสันตัง คาถาสันตัง วิกรึงคะเร
ตติยัมปิ จตุโกณจา มหายันตัง อักขระสันตัง คาถาสันตัง วิกรึงคะเร
ให้เอาเทียนจุ่มน้ำพุทธมนต์แล้ะวนำมาประพรมและอาบกิน

โอสถ
การใช้คาถาอาคมให้ถูกต้อง

การใช้คาถาอาคมให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การใช้คาถาให้ได้ผลเต็ม100% ให้ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1
ไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน

2. การพูดจาอะไรให้ระวังปาก หากเป็นไปได้ พูดให้น้อยที่สุด คิดให้มากที่สุด

3 การที่เรารับปากหรือตกลงอะไรกับใคร ไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วนั้นให้ทำให้ได้

4 ถ้าเป็นไปได้ให้นั่งสมาธิอย่างน้อย วันละ15 นาทีก่อนนอน ทุกวันและแผ่เมตตา ระลึกนึกถึงครูอาจารย์เสมอ และควรไหว้ครูอย่างน้อยปีละครั้ง

5 ให้จำไว้เสมอว่า คาถาอาคมไม่ใช่ของเล่น ให้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น

6 อย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เรานับถือ ให้เชื่อท่านเหมือนที่เราเชื่อและไว้ใจในตัวเอง

7 วิชาคาถาอาคมนั้น ก่อนนอนควรท่องให้ได้ทุกวัน เช่นเราถือคาถาเมตาก็ให้ท่องก่อนนอนทุกวัน อาบน้ำเสร็จก็ท่อง มีเวลาก็ท่อง แต่ให้ท่องในใจ

8 ให้จำไว้เสมอว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เรามีคาถาติดตัวไม่จำเป็นต้องบอกใคร และแสดงให้ใครเห็นถ้าไม่จำเป็น

9 การที่เราจะใช้วิชาช่วยใครนั้น ให้ผู้ที่เราจะช่วยออกปากขอความช่วยเหลือเราก่อนเราอย่าได้อาสาช่วยเขาคน นั้นเด็ดขาด(ในข้อนี้ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นถือมาก)

10 จงทำตนให้มีสัจจะ อย่าได้ละซึ่งสัจจะในตัวเอง ถ้าทำได้ตามที่แนะนำได้ รับรองว่าท่านจะเป็นผู้ที่ถือคาถาอาคมและสามารถใช้คาถาอาคมได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า คนที่เก็งกว่าเรายังมีอีกมาก อย่าได้โอ้อวดวิชาที่ตนมีเป็นอันขาด ให้จำไว้ให้ขึ้นใจและทำให้ได้

อาภากร อาภากโร
Re: ตำราพรหมวิเศษ

ตำราพรหมวิเศษ มีแล้ว

แต่ใช้อย่างไรจึงจะศักดิ์สิทธิ์ แม่น

pramate
Re: พระคาถาที่ใช้กับพระเครื่อง

ขอบคุณครับ พี่โอสถ