108 พระคาถา ศักดิ์สิทธิ์

รวมพระคาถา ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

คาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดภาวนาก็จะเป็นมงคล เพราะ คาถานี้ เป็นการอัญเชิญและบูชาทวยเทพเทวดาทั้งจักรวาล ถือเป็นคาถาสูงสุด บทหนึ่ง

คาถานี้ คือ

คาถาโสฬส

ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึง พระคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระคุณพระรัตนตรัย พระคุณพ่อพระคุณแม่ พระคุณครูบาอาจารย์

โสฬสมงคล วะเจวะโนวะโร จุตตาระธัมมิกา จัตตาโร ธิปัญจุธา
มหามุนิกรีปิฎก กะธมมะขันธา ฉะกามา ช่ออัชชะราชา ปัญจะกะเวอนิจจัง
ศีลลัชธัสสะ ธุตังค์ธัมมา ภะวาธัสสะ ปะฏิหาริยัง
เอกาเมสุราจันทัง สุริยังจัตถา สัตตะโภชชงคา จัตตุทักษีเอ้กา
เอ้เตมงคลละเต เชนอัตติลาโภ ภะวันตุเม.


คาถาโสฬส แบบย่อ

"อะตึพะธึ"

คาถาเสกหมากทุย

 พุทแลแล ปะแลยยันติ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เชิญครูปัทธิยายกรรมสิทธิ์มาอยู่กับกูด้วย นะโมพุทธายะ มะอะอุ มัตติยา ปัตติภาเวเนหะกันหะ แม่พระธรณีตื่นแล้วหรือยัง สังขาตังโลกังกะวิทู พุทธังอัด ธัมมังอัด สังฆังอัด อัดด้วยนะโมพุทธายะ อุดด้วยนะโมพุทธายะ ปิดด้วยนะโมพุทธายะ พระพุทธังอัด อัดอิจิปิเสคิ อุทธังอัทโธ โมอุดอัดด้วยนะโมพุทธายะ พระพุทธังอัด นะปิตตุอุทธัง อุนะอุด ทวารัง อุทโธ โธอุด อัดด้วยนะโมพุทธายะ มะอะอุ อมมะกึกกัก หินผาหักอยู่บนหัวกู หัวกูมั่นปานกำแพงเพช เหล็กเพชร แหลนหลาวแทงกูก็บ่มิเข้า สามสิบสองกระบองหวาย ฆ่ากูก็มิตาย สิบกระบองหวายตีกูมิแตก อมมะสิทธิเทวะ สวาหะ สวาโหม ติดนะเมวะจะ พุทธังอ้อม ธัมมังล้อม สังฆังอุด ห้อมล้อมพุทโธ นะโมพุทธายะ นะโมนะเม นะอากานุภาเวนะ ปฏิเสโส นะโมพุทธายะ ยะทาพุทโมนะ คาถานี้ใช้เสก เป็นคงกระพันชาตรีทนทานสรรพอาวุธ เข้าณรงค์สงครามอยู่คงนัก ปลุกเสกเครื่องรางทางคงกระพันชาตรีก็ได้ ดีนักแล

PJ's picture

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

http://www.84000.org/pray/chinnabanchorn.shtml

ขอความกรุณาจากสมาชิกทุกท่านค่ะ คือตอนนี้กำลังศึกษาอักษรขอมอยู่ แต่ได้หัวใจพระคาถา 108 มาค่ะต้องการทราบว่าเขียนเป็นภาษาขอมอย่างไร และขอคำอ่านด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ เช่นหัวใจนอโม นะ อุ เอ อะ ่ก็จะมีอักษรขอมกำกับด้วยค่ะ