เมตะฟิสิกส์ของ โมเลกุล ดีเอ็นเอ ลำดับธาตุ และ ดวงธาตุโพธิญาณ

เมตะฟิสิกส์ ( Metaphysics ) ของ โมเลกุล ( Molecule ) ดีเอ็นเอ ( DNA ) ลำดับธาตุ ( Sequence ) และ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation )

ในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การเรียงลำดับของธาตุมีความสำคัญมาก สารอินทรีย์ถึงแม้จะมีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกันแต่หากมีการเรียงลำดับธาตุที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น น้ำตาล ที่มีสูตรโมเลกุลคือ C6H12Oจะมี 3 ชนิดที่สูตรโมเลกุลธาตุเหมือนกัน คือ กลูโคส ( Glucose) ฟรักโทส (Fructose) และ กาแลกโทส (Galactose)

ถึงแม้น้ำตาลทั้ง 3 ชนิด จะมีสูตรโมเลกุลทางเคมีเหมือนกัน คือ C6H12O6 มีจำนวนธาตุเท่ากัน และ ชนิดของธาตุเหมือนกัน คือ ธาตุคาร์บอน 6 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 12 อะตอม และ ธาตุออกซิเจน 6 อะตอม แต่จากการเรียงลำดับของธาตุที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน กำเนิดโมเลกุลน้ำตาล 3 ชนิด ที่มีคุณสมบัติและรสชาติความหวานแตกต่างกัน

 • กลูโคส พบมากในผลองุ่นสุก น้ำผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวาน มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย
 • ฟรักโทส พบมากในผลองุ่นสุก น้ำผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวาน มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทราย
 • กาแลกโทส มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย ไม่พบอิสระในพืชและสัตว์ แต่พบส่วนประกอบโมเลกุลของน้ำตาลกาแล็กโทส อยู่ในน้ำนมเท่านั้น

ในทำนองเดียวกันกับน้ำตาล  ภาพรวมของมนุษย์ ถึงแม้มนุษย์จะมี สูตรธาตุพันธุกรรม DNA ในภาพรวมเหมือนกัน แต่จากการเรียงตัวของลำดับธาตุ( Sequence )ที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีคุณสมบัติ นิสัยและสิ่งต่างๆแตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวบุคคล

ในร่างกายมนุษย์ เมื่อเจาะลึกลงในระดับ DNA นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การเรียงลำดับ (Sequence ) ของนิวคลีโอไทด์ในสารพันธุกรรม DNA (DeoxyriboNucleic Acid) มีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดเอกลักษณ์ หรือ ความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน

ใน DNA มีองค์ประกอบ นิวคลีโอไทด์ ที่แตกต่างกันอยู่ 4 ชนิด ได้แก่

 1. อะดีนีน (adenine) ใช้อักษรย่อแทน คือ A
 2. ไทมีน  (thymine)  ใช้อักษรย่อแทน คือ T
 3. ไซโทซีน (cytosine) ใช้อักษรย่อแทน คือ C
 4. กัวนีน (guanine) ใช้อักษรย่อแทน คือ G

โดย A T G C นี้จะมีการเรียงลำดับรหัสต่อเนื่องกัน เช่น TCCACAGGGATCCA ในเซลของร่างกาย เซลหนึ่งจะมีการเรียงรหัสเหล่านี้เป็นจำนวนสามพันล้านตัว

ในหลักทางพันธุกรรม DNA ของคุณจะมีความคล้ายคลึงกับของผู้อื่นถึง 99.9%  สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นก็คือ การที่ตัวอักษรทั้งสามพันล้านตัวเหล่านั้นมีการเรียงลำดับแตกต่างกันอย่างไรในเซลต่างๆของคุณเท่านั้น  ถึงแม้ความแตกต่างในการเรียงลำดับจะมีเพียงน้อยนิด แต่ก็เพียงพอให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ โดยตรวจสอบจาก DNA sequence ที่เรียงต่อเนื่องกัน

DNA sequence

ภาพข้อมูล พิมพ์จากอิเล็กโทรฟีโรแกรม (Electropherogram) เครื่องลำดับดีเอ็นเออัตโนมัติ โดยแสดงส่วนของลำดับดีเอ็นเอ การเรียงรหัสของ A T G C สลับตำแหน่งเรียงต่อเนื่องกัน เป็น DNA Sequence

เมื่อนำหลักการเรียงรหัส DNA ทางวิทยาศาสตร์มาเทียบกับหลักวิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ความอัศจรรย์ที่พบ คือ วิชาดวงธาตุโพธิญาณ มีหลักการใหญ่ๆสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

ในวิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation ( DMA ) การเรียงลำดับธาตุ ( DMA Sequence ) จะเน้นที่องค์ประกอบของ ธาตุ นำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นลำดับ sequence ต่อเนื่องยาว คล้ายกับการเรียงของรหัส A T G C ใน DNA  การที่ธาตุของดวงธาตุโพธิญาณเรียงลำดับตำแหน่งแตกต่างกัน จะเกิดการกระตุ้นคุณสมบัติทางพลังงานในร่างกายมนุษย์แตกต่างกัน ทำให้สามารถเกิดผลลัพธ์ในด้านต่างๆ เช่น กระตุ้น ส่งเสริม ปรับสภาพ แก้ไข พลังงานในร่างกายของมนุษย์ในด้านต่างๆตามดวงชะตาของมนุษย์แต่ละคน หรือ เรียกอีกอย่างว่า การกระตุ้นดวงชะตา การเสริมดวงชะตา การแก้ดวงชง แล้วแต่กรณีว่า เป็นการถอดรหัสธาตุ encode เพื่อจุดประสงค์แก้ไขปรับแต่งในด้านใด

DMA Sequence การเรียงลำดับธาตุของดวงธาตุโพธิญาณ มนุษย์แต่ละตัวบุคคลจะมีความแตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์ระดับ DNA ทางพลังงานของมนุษย์แต่ละคน หรือกล่าวได้ว่า เป็นสูตรโมเลกุลธาตุเฉพาะตัวบุคคล ของคนใดก็เป็นของคนนั้น ซึ่งสามารถถอดรหัส encode ได้ด้วยหลักวิชา ดวงธาตุโพธิญาณ ( โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation )

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://community.nakusol.com/index.php/topic,8.0.html

ความอัศจรรย์ของพุทธศาสตร์

ความอัศจรรย์ของพุทธศาสตร์

วิชาพุทธศาสตร์ มีความอัศจรรย์ และค้นพบข้อมูลความเป็นจริงของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมาก่อนวิทยาศาสตร์เป็นเวลานานหลายพันปี ดังเช่น พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเกี่ยวกับ ขนาดของอะตอม และ การปฏิสนธิของมนุษย์ได้ถูกต้องตามหลักที่วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบไม่นานมานี้

โมเลกุล

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องของ ปรมาณูไว้ ว่ามีขนาดเล็กแค่ไหนและไม่สามารถแบ่งต่อไปได้  ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งที่เล็กมากโดยไม่สามารถแบ่งต่อไปได้ว่า อะตอม (  อะตอม ATOM  มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ที่แปลว่า แยกย่อยต่อไปไม่ได้ หรือหน่วยที่เล็กที่สุด )

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเทียบเรื่องขนาดของปรมาณูไว้ว่า
1 ธัญญามาตร (ขนาดเล็กของเมล็ดข้าว)ประกอบด้วย 7 อูกา ( ศรีษะของตัวเล็น )
1 อูกา ประกอบด้วย 7 สิกขา (รอยขีดเล็กๆ)
1 สิกขาประกอบด้วย 37 รถเรณู (ละอองเกสรดอกไม้)
1 รถเรณู ประกอบด้วย 36 ตัชชารี (ละอองรังสีในแสงแดด)
1 ตัชชารี ประกอบด้วย 36 อนู (อนุภาคขนาดเล็ก)
1 อณู ประกอบด้วย 36 ปรมาณู
1 ปรมาณู แบ่งแยกไม่ได้อีก เพราะหากแยกต่อไปจะหมดสภาพของสารนั้น

ความ อัศจรรย์ที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบคือ เมื่อนำขนาดของปรมาณูมาคำนวณแล้วจะพบว่าความยาวของปรมาณูตามหลักพุทธศาสตร์ จะเท่ากับ 1 ส่วน 100 ล้านเซนติเมตร ซึ่งเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างน่าอัศจรรย์ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบอะตอมที่มีขนาดเล็กสุดก่อนนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลา นานหลายพันปี

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์ ไว้ว่า

 • ในสัปดาห์แรกแห่งการปฏิสนธินั้น เกิดเป็น กลลรูป คือเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงา
 • ในสัปดาห์ที่ 1 หลักจาก กลละรูป ได้เกิดเป็น อัพพุทรูป ขึ้น มีลักษณะเป็นฟอง สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ
 • ในสัปดาห์ที่ 3 หลักจาก อัพพุทรูป ก็ได้เกิดเป็น เปสิรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนมีสัณฐานเหมือนไข่ไก่
 • ในสัปดาห์ที่ 5 หลักจาก ฆนรูป จึงได้เกิด ปัญจสาขา คือ รูปนั้นงอกออกเป็น 5 ปุ่ม คือ เป็นศีรษะ 1 , มือ 2 , เท้า 2 
 • ในระหว่างสัปดาห์ที่ 12 ถึงสัปดาห์ที่ 42 ผม ขน เล็บ ก็ปรากฏขึ้น
 • ความอัศจรรย์ คือ สิ่งต่างๆเหล่านี้ตรงกับสิ่งที่การแพทย์สมัยใหม่ได้ค้นพบไม่นานมานี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบมาก่อนเป็นเวลาหลายพันปี โดยสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น เครื่องอุล ตร้าซาวนด์ (The ultrasound scan) เพื่อใช้ในการตรวจสอบแต่อย่างใด

เราจะพบว่า วิชาพุทธศาสตร์ มีความล้ำหน้าในการไขปริศนาธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์ ตลอดจนสามารถเจาะลึกลงในรายละเอียดขนาดเล็กระดับอะตอมได้  ดังนั้นการเจาะลึกระดับ DNA ของการเรียงลำดับธาตุเฉพาะตัวของมนุษย์ หรือ โมเลกุลพลังงานธาตุของมนุษย์แต่ละคน จึงเป็นสิ่งที่วิชาพุทธศาสตร์สามารถ ไขปริศนารหัสลับได้เช่นกัน และวิชาพุทธศาสตร์ที่เป็นกุญแจไขปริศนาความลับนี้คือ วิชาดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตานั่นเอง

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://www.nakusol.com/node/387

ดวงธาตุโพธิญาณ คืออะไร

Destiny molecular activation

ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation )  ที่ทาง ณกุศล กำลังกล่าวถึงนี้ คือ วิชาพุทธศาสตร์ สายโพธิญาณ ศึกษาเกี่ยวกับธาตุของมนุษย์และพลังงานจากดวงดาว เป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายพันปีควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา เป็นวิชาของ พระเหนือโลก ใช้เสริมปรับแก้ไขพลังธาตุในร่างกายมนุษย์ เพื่อการฝึกสมาธิจิต พัฒนาศักยภาพภายใน โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือลดผลกระทบจากอิทธิพลของพลังดวงดาวที่มีต่อมนุษย์  ที่บุคคลทั่วไปเรียกว่า " ดวงชะตา "

ในวิชาธาตุขั้นสูง สามารถเจาะลึกลงในรายละเอียด ระดับเทียบเท่ากับ รหัสพันธุกรรม DNA ของมนุษย์ สามารถล่วงรู้ถึง โครงสร้างการเรียงลำดับธาตุของมนุษย์แต่ละคนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน  โดยอ้างอิงจากพลังงานของดวงดาวขณะกำเนิดของแต่ละบุคคล เมื่อล่วงรู้ถึงลำดับการเรียงโมเลกุลธาตุ ( Sequence ) ก็สามารถกำหนดแนวทางในการ กระตุ้น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข โครงสร้างธาตุของแต่ละบุคคลให้อยู่เหนืออิทธิพลจากดวงดาว (ดวงชะตา ) 

วิชาธาตุขั้นสูงนี้เป็นของครูบาอาจารย์สายโพธิญาณ พระเหนือโลก  สืบสายมาทาง หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ ท่านได้เมตตาเปิดมิติแห่งคลังสรรพวิชา ถ่ายทอดวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำตัวของ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้สืบทอดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ได้มาโดยง่าย กว่าจะผ่านการเรียน การฝึกปฏิบัติต่างๆ อ.เทพ ใช้เวลาติดตามหลวงปู่ฯนานหลายสิบปี จึงได้รับถ่ายทอดวิชาธาตุปรับดวงชะตาชุดนี้มาจนครบถ้วนสมบูรณ์

การเปิดวิชาประจำตัวนั้น หลวงปู่ทองดำ ท่านจะพิจารณาจาก บุญวาสนาบารมีเดิม สติปัญญาไหวพริบ ความวิริยะอุตสาหะฝึกฝนปฏิบัติของลูกศิษย์แต่ละคน ทยอยสอนให้เป็นลำดับขั้นตอน วิชาเฉพาะตัวของใครก็เป็นของคนนั้น ห้ามมิให้คัดลอกเลียนแบบหรืออิจฉากัน เพราะแต่ละคนสร้างบุญสะสมบารมีในอดีตชาติมาต่างกัน ครูบาอาจารย์เป็นผู้กำหนด แต่ละคนจะเก่งหรือโดดเด่นกันไปคนละแบบ คนละแนวทาง ตามพื้นฐานของแต่ละคน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทับรอยกัน หรือ ลอกเลียนแบบกัน

วิชาธาตุปรับดวงชะตาขั้นสูงชุดนี้  อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้กำหนดการเรียกตาม คุณลักษณะ ของวิชาว่า หากเรียกแบบสมัยใหม่ คือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation หรือ หากเรียกแบบรากฐานที่มาควรเรียกว่า วิชา ดวงธาตุโพธิญาณ เนื่องจากเป็น วิชาธาตุ ของสายโพธิญาณ ที่เกี่ยวกับดวงชะตา จึงรวมเรียกว่า ดวงธาตุโพธิญาณ

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา

http://community.nakusol.com/index.php/topic,8.0.html

Pages